AVÍS LEGAL

INFORMACIÓN GENERAL

De conformidad con lo prescrito por la Ley 34/2002, de 11 de junio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que el sitio web www.ricardvila.es es propiedad de Ricard Vila i Montolio, quien pone a su disposición la siguiente información:

 1. El nombre de dominio www.ricardvila.es ha sido registrado por Ricard Vila i Montolio
 2. Domicilio social: Francesc Llunell, 6, 4º 1ª de Esplugues de Llobregat (08950).
 3. Puede ponerse en contacto por escrito a la dirección postal indicada o bien por teléfono o correo electrónico:
  Teléfono: 607 444 473
  Correo electrónico: ricard@ricardvila.es

CONDICIONES DE USO DE LA WEB DE RICARD VILA

La utilización de este sitio web está sujeta a las siguientes condiciones de uso. Le rogamos que las lea atentamente. El hecho de acceder a este sitio web y utilizar los materiales contenidos en ella implica que usted ha leído y acepta, sin reserva alguna, estas condiciones.

 1. Condiciones de uso
  1. 1.1.Este sitio web contiene materiales preparados por Ricard Vila i Montolio con carácter meramente informativo. El usuario debe tener en cuenta que dicha información no tiene por que reflejar la opinión del propietario por el mero hecho de publicarse en su web.
  2. 1.2.La información incluida en el sitio web, no constituye, en ningún caso, un medio de asesoramiento deportivo o de otra naturaleza y su utilización es responsabilidad exclusiva del usuario.
  3. 1.3.De incluirse enlaces o links que pueden conducir al usuario a otros sitios y páginas web gestionados por terceros, Ricard Vila i Montolio no responderá ni de los contenidos ni del estado de dichos sitios y páginas web ni implica recomendación o aprobación sobre sus contenidos.
   Ricard Vila i Montolio no se responsabiliza de la mala utilización de los contenidos de estas páginas web por parte del usuario.
 2. Limitación de responsabilidad
  El usuario utiliza este sitio web bajo su responsabilidad. Ricard Vila i Montolio ni las personas de su organización se hacen responsables de los errores u omisiones sobre sus contenidos que lo son meramente informativos. Ricard Vila i Montolio tampoco se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse de la utilización de este sitio web o de cualquier actuación realizada sobre la base de la información que en ella se facilita. Los contenidos nunca pueden substituir el asesoramiento deportivo personal que es, precisamente, la actividad de Ricard Vila i Montolio.
 3. Derechos de Propiedad Intelectual

  © 2012-2017 Ricard Vila i Montolio. Todos los derechos reservados.
  1. 3.1.Quedan reservados a favor de Ricard Vila i Montolio todos los derechos sobre la totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonido, ficheros, marcas, logotipos, combinaciones de colores, o cualquier otro elemento, su estructura y diseño, la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma, y los programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y utilización, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual, titularidad de Ricard Vila i Montolio o, en su caso, de sus licenciantes, que el usuario de este sitio web debe respetar.
  2. 3.2.Queda prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público y en general cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de todo o parte de los contenidos de este sitio web, así como de su diseño y la selección y forma de presentación de los materiales incluidos en la misma, salvo autorización expresa y por escrito de Ricard Vila i Montolio.
  3. 3.3.Queda prohibido descompilar, desensamblar o realizar ingeniería inversa, así como suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistemas de seguridad que puedan estar instalados en la misma.
 4. Política de Protecció de Dades

  En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal.

  La present Política de Protecció de Dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les seves dades de caràcter personal.Ricard Vila Montolio assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària.

  1. 4.1 Responsable del Tractament
   • Responsable: Ricard Vila Montolio
    Adreça: Carrer Francesc Llunell, 6, 4-1, 08950 Esplugues de Llobregat
    CIF: 37315622P
    Telèfon: 607 44 44 73
    Adreça electrònica: ricard@ricardvila.es
  2. 4.2 Finalitat, legitimació i conservació del tractament de dades
   1. 4.2.1 Finalitat

    Quan les seves dades personals siguin recollides a través d’aquesta web, serà necessari que faciliti, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*), acceptant expressament i de manera lliure i inequívoca que el tractament de les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, essent voluntària la inclusió de les dades restants.

    Les dades que ens faciliti a través d’aquest lloc web seran tractades amb la finalitat de gestionar i donar resposta el contacte, consulta o sol·licitud que formuli. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es podrà acceptar ni gestionar el servei web, contacte o sol·licitud que formuli.

    L’usuari dona el seu consentiment explícit a l’enviament de comunicacions comercials sobre productes, serveis i novetats que consideri del seu interès relacionat amb l’activitat esportiva en general i els esports de muntanya i curses de fons en particular.

    Ricard Vila Montolio no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

   2. 4.2.2 Legitimació

    El tractament de les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web es basa en el consentiment de l’usuari quan facilita les dades sol·licitades a través d’aquesta web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades.

    Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment de la manera prevista en la clàusula 5 d’aquesta Política de Protecció de Dades.

   3. 4.2.3 Conservació de les dades

    Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

    AEls criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

    Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

  3. 4.3 Destinataris de les seves dades

   Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.

   En aquest lloc web no hi ha cap enllaç que permeti la comunicació de les seves dades a qualsevol altra entitat o empresa.

   Tampoc es transfereixen les seves dades personals a un tercer país o organització internacional. Arribat el cas, serà informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa i, en particular, sobre l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la Comissió respecte del tercer país o organització internacional.

  4. 4.4 Exercici dels seus drets

   Podrà exercir els drets que s’exposen a continuació mitjançant un escrit adreçat a Ricard Vila Montolio a l’adreça: Carrer Francesc Llunell, 6, 4-1, 08950 d’Esplugues de Llobregat, o bé per correu electrònic a ricard@ricardvila.es.

   Per exercir els drets, acompanyi a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït.

   • - Dret d'accés

    Pot sol·licitar la confirmació sobre si Ricard Vila Montolio està fent un tractament de les seves dades personals o no, i en cas afirmatiu, dret a accedir a les dades personals i conèixer la finalitat del tractament, categories de dades personals, destinataris, el termini previst o criteris de conservació de les dades personals.

   • - Dret de rectificació

    Pot sol·licitar la modificació de les seves dades personals inexactes o incorrectes. També pot sol·licitar que es completin les dades personals que siguin incompletes

   • - Dret de supressió ("dret a l'oblit")

    Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. Ricard Vila i Montoliosuprimirà les seves dades personals quan concorri alguna de les circumstàncies previstes a la normativa.

   • - Dret de limitació

    Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes a la normativa.

   • - Dret d'oposició

    Pot sol·licitar que Ricard Vila Montoliono realitzi un tractament de les seves dades de caràcter personal per a finalitats concretes quan aquest tractament es realitzi en base a un interès legítim. Si s’oposa a aquest tractament, Ricard Vila Montolio deixarà de tractar les seves dades personals per a aquestes finalitats, llevat que existeixin causes justificades per a realitzar aquest tractament o llevat que el tractament sigui necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

   • - Dret a la portabilitat

    Quan el tractament de les seves dades personals es basi en el consentiment o en l’execució d’un contracte i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats, té dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a Ricard Vila Montolio en format electrònic.

  5. 4.5 Possibilitat de retirar el consentiment

   Quan la licitud del tractament de les dades personals es basi en haver obtingut el consentiment, podrà retirar-lo en qualsevol moment. La revocació del consentiment no afectarà a la licitud del tractament realitzat amb anterioritat a la retirada del mateix.

   Per exemple, vostè ens dona el seu consentiment per a tractar les seves dades personals en introduir voluntàriament les dades sol·licitades en els formularis d’aquesta web.

   En altres casos, la legitimació del tractament de les dades personals ve donada perquè el tractament és necessari per al compliment d’un contracte, una obligació legal, una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable o, per la satisfacció d’un interès legítim perseguit pel responsable sempre que sobre aquest interès no prevalgui l’interès o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

   Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat a Ricard Vila Montolio a l’adreça: Carrer Francesc Llunell, 6, 4-1, 08950 d’Esplugues de Llobregat, o bé per correu electrònic a ricard@ricardvila.es.

  6. 4.6 Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades

   L’usuari garanteix que les dades facilitades són verdaderes, exactes, complertes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

   És important que per a que puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que es produeixi alguna modificació, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

   Ricard Vila i Montolio no es fa responsable de la Política de Protecció de Dades respecte les dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant els enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

   Aquesta Política de Protecció de Dades podrà ser modificada per a adaptar-la als possibles canvis normatius o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal, i per tant s’exigeix la seva lectura sempre que ens faciliti les seves dades a través de la pàgina web.

  7. 4.7 Seguretat de les dades personals

   Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

  8. 4.8 Reclamacions

   Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a Ricard Vila Montolio, a l’adreça: Carrer Francesc Llunell, 6, 4-1, 08950 d’Esplugues de Llobregat, o bé per correu electrònic a ricard@ricardvila.es.; o, davant l’Autoritat de control competent.

  9. 4.9 Cookies

   Ricard Vila i Montolio no utilitza cookies per accedir a informació relativa als usuaris del lloc web. No obstant, es reserva el dret de modificar aquest criteri respecte l’ús de cookies. Ver política de cookies.

 5. Condiciones del servicio

  Enlace a las condiciones del servicio

 

Col·laboradors

 

Francesc Lllunell, 6 - 4 -1ª - Esplugues de Llobregat 08950 - Tel. 607 44 44 73 - ricard@ricardvila.es

designed by March&Faus